Novoferm & milieu

Kwaliteit

Alleen tevreden klanten zorgen voor economisch succes en continuïteit van Novoferm. Om dit te bereiken stellen wij ons ten doel onze klanten producten en diensten aan te bieden, die - binnen de kaders van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving - een optimale kwaliteit en veiligheid opleveren. Kwaliteit is daarbij onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks handelen en is geïntegreerd in al onze processen. Het omvat de instelling en klantgerichtheid van al onze medewerkers tijdens het verkopen en leveren van onze producten, het omgaan met problemen en het beantwoorden van vragen van klanten. Elke individuele werknemer alsmede zijn/haar kennis, vaardigheden, instelling en klantgerichtheid is dan ook bepalend voor ons welslagen. 

Mens en milieu

Vanuit haar sociale verantwoordelijkheid voor mens en milieu verplicht Novoferm zich om op verantwoorde wijze om te gaan met beschikbare resources zoals energie, water, grond- en hulpstoffen. Om binnen onze bedrijfsonderdelen en -activiteiten hier invulling aan te geven, is ons veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid (VGM-beleid) gericht op: 

  • Het voorkomen van schade aan de gezondheid van personen (derden, eigen en tijdelijke medewerkers), in het bijzonder ongevallen en persoonlijk letsel;
  • Het beperken van de milieubelasting (emissies en afval) en het voorkomen van milieuvervuiling;
  • Het voorkomen van materiële en immateriële schade;
  • Het adequaat handelen in noodsituaties;
  • Het voldoen aan onze compliance verplichtingen, o.a. op het gebeid van arbeidsomstandigheden en milieu.

 Dit betekent tevens dat:

  • Bij het nemen van bedrijfs- en commerciële beslissingen goede arbeidsomstandigheden in een veilige werkomgeving en het beperken van negatieve milieueffecten een belangrijke rol speien;
  • Medewerkers medeverantwoordelijk worden gesteld voor veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten en dat daar waar nodig medewerkers hiertoe geïnstrueerd worden;
Integraal managementsysteem

Het kwaliteitsbeleid vormt samen met het VGM-beleid een gesloten managementsysteem en is bindend voor alle medewerkers en processen. Het managementsysteem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 en VCA* (2017/6.0). Door controles en audits uit te (laten) voeren, zorgen wij ervoor dat blijvend aan alle eisen wordt voldaan en creëren wij kansen voor verdere verbetering. 

Jaarlijks worden doel- en taakstellingen geformuleerd voor de in deze beleidsverklaring genoemde gebieden. In rapportages en verslagen van Management Reviews wordt gerapporteerd over de prestaties in relatie tot deze doel- en taakstellingen.

Als Algemeen Directeur ben ik er verantwoordelijk voor dat de in deze beleidsverklaring genoemde uitgangspunten en de jaarlijkse doel- en taakstellingen gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe zullen alle benodigde middelen beschikbaar worden gesteld. Middelen hebben betrekking op gekwalificeerde medewerkers, materialen, gereedschappen, infrastructuur, systemen en methoden. 

De afdeling QHSE vervult in het kader van het managementsysteem een coördinerende, ondersteunende en faciliterende functie. De manager QHSE treedt op als directievertegenwoordiger inzake het managementsysteem en rapporteert over de prestaties hiervan rechtstreeks aan de directie. 

Deze beleidsverklaring wordt jaarlijks beoordeeld en indien nodig aangepast. 
De beleidsverklaring wordt aan alle medewerkers bekendgemaakt. 
 

Novoferm Nederland B.V.

Roger van Wersch
Algemeen Directeur