Novoferm & milieu

Kwaliteit

Alleen tevreden klanten zorgen voor economisch succes van Novoferm. Om dit te bereiken stellen wij ons ten doel onze klanten producten aan te bieden, die - binnen de kaders van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en tegen een zo laag mogelijk kostprijs - een optimale kwaliteit, veiligheid, comfort en esthetiek opleveren. Kwaliteit is daarbij onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks handelen en is geïntegreerd in al onze processen. Het omvat niet alleen het ontwerp van onze producten, de nauwkeurigheid waarmee deze worden gemaakt of de snelheid waarmee ze worden geproduceerd en samengesteld; het omvat ook de instelling en klantgerichtheid van onze medewerkers tijdens het verkopen en leveren van onze producten, het omgaan met problemen en het beantwoorden van vragen van klanten. Elke individuele werknemer alsmede zijn/ haar kennis, vaardigheden, instelling en klantgerichtheid is dan ook bepalend voor ons welslagen.

Mens en milieu

Vanuit haar sociale verantwoordelijkheid voor mens en milieu verplicht Novoferm zich om op verantwoorde wijze om te gaan met beschikbare resources zoals energie, water, machines, installaties, grond- en hulpstoffen. Om binnen onze bedrijfsonderdelen-  en activiteiten hier invulling aan te geven, is ons veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid (VGM-beleid) gericht op:

  • voorkomen van schade aan de gezondheid van personen (derden, eigen en tijdelijke medewerkers), in het bijzonder ongevallen en persoonlijk letsel;
  • beperken van de milieubelasting (emissies en afval) en het voorkomen van milieuvervuiling;
  • voorkomen van materiële en immateriële schade;
  • adequaat handelen in noodsituaties;
  • voldoen aan wet- en regelgeving, o.a. op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

 Dit betekent dat:

  • bij het nemen van bedrijfs- en commerciële beslissingen goede arbeidsomstandigheden in een veilige werkomgeving en het beperken van negatieve milieueffecten een belangrijke rol spelen;
  • medewerkers medeverantwoordelijk worden gesteld voor veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten en dat daar waar nodig medewerkers hiertoe geïnstrueerd worden;
  • bij het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande producten en werkmethoden, het verminderen van de milieubelasting en het beperken van de fysieke en geestelijke belasting van de medewerkers een belangrijke rol spelen.  
Integraal managementsysteem

Het kwaliteitsbeleid vormt samen met het VGM-beleid een gesloten managementsysteem en is bindend voor alle medewerkers en processen. Het managementsysteem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en VCA* (2008/5.1). Door controles en audits uit te (laten) voeren, zorgen wij ervoor dat blijvend aan alle eisen wordt voldaan en creren wij kansen voor verdere verbetering.

Jaarlijks worden doel- en taakstellingen geformuleerd voor de in deze beleidsverklaring genoemde gebieden. In rapportages en verslagen van Management Reviews wordt gerapporteerd over de prestaties in relatie tot deze doel- en taakstellingen.  

Als directie zijn wij er verantwoordelijk voor dat de in deze beleidsverklaring genoemde uitgangspunten en de jaarlijkse doel- en taakstellinge gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe zullen alle benodigde middelen beschikbaar worden gesteld. Middelen hebben betrekking op gekwalificeerde medewerkers, materialen, gereedschappen, infrastructuur, systemen en methoden.

De afdeling QHSE vervult in het kader van het managementsysteem een coördinerende, ondersteunende en faciliterende functie. De manager QHSE rapporteert rechtstreeks aan de directie en treedt op als directievertegenwoordiger inzake het managementsysteem. 

Directie Novoferm Nederland B.V.

A. Venneri en F.W. Rieder 

Milieu convenant

Novoferm Nederland, vestiging Waardenburg, is een van de ca. 75 deelnemers aan het Energie Convenant Rivierenland. Dit is een initiatief van de gezamenlijke regio gemeenten. 

Doel hiervan is inzicht te verkrijgen in het verbruik van energie en de mogelijkheid energie te besparen en klimaatbelasting terug te dringen.

Het kunnen vergelijken met andere bedrijven vormt een pluspunt hierbij. Ervaringen worden uitgewisseld en leermomenten gedeeld.

Novoferm gebruikt voor het meten hiervan de milieubarometer als monitoringinstrument. Hiermee is het direct ook mogelijk om besparingsmogelijkheden te genereren en om te benchmarken met andere bedrijven.